Privacy Policy

NL

V.O.F. Cesair, gevestigd aan Vigeland 3, 2905 XV Capelle aan den IJssel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
V.O.F. Cesair | Vigeland 3 | 2905 XV Capelle aan den IJssel | Nederland
E-mail: info@cesair.nl
Tel.: Thomas Biesmeijer | +31 6 14 28 90 51

Persoonsgegevens die wij verwerken

V.O.F. Cesair verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cesair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

V.O.F. Cesair verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- V.O.F. Cesair verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V.O.F. Cesair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categori├źn van) persoonsgegevens:
Personalia: 4 weken na afhandeling van uw bestelling.
Adres: 4 weken na afhandeling van uw bestelling.
Informatie omtrent uw betaling: 7 jaar offline, dit is de verplichte bewaartermijn gesteld door de belastingdienst.
- Op uw factuur staat uw e-mailadres.
- Indien u via bankoverschrijving betaalt, kan de informatie die u daarvoor gebruikt op onze bankafschriften verschijnen.
- Indien u via Paypal betaalt, verwerken zij bepaalde persoonsgegevens. Lees hun juridische overeenkomsten hier.

Delen van persoonsgegevens met derden

V.O.F. Cesair verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V.O.F. Cesair blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij hebben voor het verwerken van uw bestelling te maken met de volgende derden:
- Gmail en Roundcube. Dit zijn e-mailprogramma's die wij gebruiken voor correspondentie en afhandeling van bestellingen. De informatie die u opgeeft voor uw bestelling in onze webshop komt binnen op ons e-mailadres: merch@cesair.nl.
- Jotform.com. Dit is een externe formulierenwebsite waarmee u uw bestelling op onze webshop plaatst. Lees de privacy policy van JotForm.com hier.
- Paypal.com. Dit is een betaalwebsite waarmee wij facturen sturen en betalingen ontvangen. Lees de juridische overeenkomsten van Paypal hier.

Cookies die wij gebruiken

V.O.F. Cesair gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. V.O.F. Cesair gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieNaamFunctieBewaartermijn
cesair.nlCookieScriptConsentSaves a visitor's cookie preferences for this website.29 days
google.comads/ga-audiencesUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.Session
google-analytics.comcollectUsed to send data to Google Analytics about the visitor's devices and marketing channels.Session
spotify.com_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website2 years
spotify.com_gatUsed by Google Analytics to throttle request rateSession
spotify.com_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the websiteSession
spotify.comsp_abUnclassified29 days
spotify.comsp_landingUnclassifiedSession
spotify.comsp_tUnclassified2 months
youtube.comGPSRegisters a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.Session
youtube.comVISITOR_INFO1_LIVETries to estimate the user's bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 days
youtube.comYSCRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.Session
youtube.com@@History/@@scroll|#Unclassified.Session

U kunt uw cookie-instellingen onderaan deze pagina wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.O.F. Cesair en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cesair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
V.O.F. Cesair wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

V.O.F. Cesair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cesair.nl

EN

V.O.F. Cesair, located at Vigeland 3, 2905 XV Capelle aan den IJssel, the Netherlands, is responsible for the processing of personal information in accordance with the following privacy statement.

Contact:
V.O.F. Cesair | Vigeland 3 | 2905 XV Capelle aan den IJssel | The Netherlands
Email: info@cesair.nl
Phone: Thomas Biesmeijer | +31 6 14 28 90 51

Personal information we process

V.O.F. Cesair processes your personal information because you make use of our services and because you have provided your details to us yourself. Below you'll find an overview of the personal information which we process:
- First and last name
- Address
- Email address

Sensitive and/or special personal information

Our website and/or service does not intend to collect any data from visitors below 16 years of age, unless they have permission from a parent or legal guardian. We are not able to check whether or not a visitor is actually older than 16. We advice parents to involve themselves with the online activities of their children, to make sure that no data is collected about them without parental consent. Should you believe that we have collected any such information of a minor without parental consent, please contact us via info@cesair.nl, and we will remove this information.

The goal and legal basis on which we collect personal information

V.O.F. Cesair processes your personal information for the following goals:
- To process your payment
- To contact you if necessary, in order to carry out your order successfully
- To deliver our goods and services to you
- V.O.F. Cesair also processes certain personal information if we are legally bound to do so, such as data mandatory for our tax administration.

How long do we keep your information

V.O.F. Cesair keeps your information no longer than strictly necessary, in order to carry out the goals for which the data is collected. We maintain the following retention periods for the following (categories of) personal information:
Personalia: 4 weeks after completion of the processing of your order.
Address: 4 weeks after completion of the processing of of your order.
Information regarding your payment: offline for 7 years; this is the mandatory retention period for tax administration purposes.
- Your invoice shows your email address.
- If you pay via bank transfer, the information you use for this may appear on our bank statements.
- If you pay via Paypal, Paypal processes certain personal information. Read their legal agreements here.

Sharing your personal information with third parties

V.O.F. Cesair does not sell your information to third parties and only provides any information in order to carry out our agreement with yourself, or to abide by any legal requirements. The companies which process your personal information for us, have a Data Processing Agreement, in order to assure that your information remains secure and confidential. V.O.F. Cesair remains responsible for the processing of your data.
We work with the following third parties in order to process your order:
- Gmail and Roundcube. These are email programmes we use to contact you and to process your order. The information you provide with your order on our webshop is sent to this email address: merch@cesair.nl.
- Jotform.com. This is a form website which provides the form you use to enter your personal data and the items you want to order. You can read JotForm.com's privacy policy here: here.
- Paypal.com. We use this website to send invoices and to collect payments. Read their legal agreements here.

Cookie policy

V.O.F. Cesair uses functional, analytic and tracking cookies. A cookies is a small text file that is saved in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit our website. V.O.F. Cesair uses cookies with purely technical functions. These allow the website to function properly, and for instance allow you to save certain preferences. These cookies also allow the website to run smoothly and to be optimised. Besides these, we placed certain cookies which track your online behaviour in order to provide custom content and advertisements.
When you first visited our website, we already informed you about these cookies, and asked your permission to use them. You can block the placement of cookies in the settings of your internet browser. You can also remove any information that has been saved earlier by removing this via the settings of your internet browser.
This website uses cookies placed by third parties. These include advertisers and/or social media platforms. Below is an overview of the cookies on our site:

CookieNameFunctionRetention period
cesair.nlCookieScriptConsentSaves a visitor's cookie preferences for this website.29 days
google.comads/ga-audiencesUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.Session
google-analytics.comcollectUsed to send data to Google Analytics about the visitor's devices and marketing channels.Session
spotify.com_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website2 years
spotify.com_gatUsed by Google Analytics to throttle request rateSession
spotify.com_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the websiteSession
spotify.comsp_abUnclassified29 days
spotify.comsp_landingUnclassifiedSession
spotify.comsp_tUnclassified2 months
youtube.comGPSRegisters a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.Session
youtube.comVISITOR_INFO1_LIVETries to estimate the user's bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 days
youtube.comYSCRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.Session
youtube.com@@History/@@scroll|#Unclassified.Session

You can change your cookie settings at the bottom of this page.

View, edit or remove personal information

You have the right to view, correct and remove your personal data. You also have the right to withdraw any previous consent for the processing of personal information, or to object to the way in which V.O.F. Cesair processes your personal data, and you maintain the right to data portability. This means that you can send us a request to have a computer file containing all the personal data we might possess of you sent to you or to another organisation which you specify.
You can send a request to view, correct or remove your personal information, as well as a request for data portability, as well as a withdrawal of your consent of, as well as an objection to the processing of your personal data, to info@cesair.nl. To make sure that your request is actually made by you, we ask you to attach a copy of your identification with your request. Please make the following elements illegible: photo, MRZ (machine readable zone, the number at the bottom of your passport), passport number and BSN. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, within 4 weeks at the latest.
V.O.F. Cesair wants to inform you that you have the possibility to file a complaint with the national supervising body, de Autoriteit Persoonsgegevens. You can do this via this link.

How we secure personal data

V.O.F. Cesair takes care to protect your personal data and takes appropriate measures to avoid any misuse, loss, unauthorised access, unwarranted publishing of and unwarranted changes to your personal data. Should you believe that your personal information is not secured in a suitable manner, or if you have suspicions of misuse, please contact us via info@cesair.nl.

You can change your cookie settings here: